Post niedziela, 28 grudnia 2014, 18:26

Regulamin Ligi Sezon 2014/15

Regulamin Ligi Ogólnopolskiej Warmachine and Hordes
Sezon 2014/15I Liga Ogólnopolska Warmachine and Hordes ma na celu promowanie przyjaznego współzawodnictwa na polskiej scenie turniejowej.

Rozdział I Organy

Prezydium
1. Prezydium uchwala oraz zmienia Regulamin Ligi Ogólnopolskiej oraz czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu.
2. Kadencja Prezydium rozpoczyna się 2 miesiące przed rozpoczęciem sezonu Ligi i kończy 2 miesiące przed jego zakończeniem.
3. Ośrodek, który w ciągu roku licząc od daty rozpoczęcia kadencji Prezydium zorganizował, co najmniej 1 turniej lub ligę lokalną zaliczone do Ligi nominuje reprezentanta do Prezydium.
4. Ośrodek reprezentowany w Prezydium zorganizuje przynajmniej 3 turnieje lub ligi lokalne zgłoszone do Ligi, by utrzymać miejsce w Prezydium.
5. Ośrodki zobowiązane są do nominowania swoich reprezentantów w terminie tygodnia od rozpoczęcia kadencji Prezydium.
6. Nie wyznaczenie reprezentanta w wyznaczonym terminie skutkuje utratą miejsca w Prezydium w tym sezonie Ligowym.
7. Przewodniczącego Prezydium wybiera i odwołuje Prezydium zwykłą większością głosów.
8. Przewodniczący Prezydium musi być członkiem Prezydium.
9. Przewodniczący Prezydium przeprowadza głosowania Prezydium
10. Prezydium podejmuje decyzje w uchwałach przyjętych większością głosów.
11. Głosowania odbywają się na wniosek co najmniej 2 członków Prezydium. W razie niedostępności przewodniczącego dowolny członek Prezydium może zainicjować głosowanie.
12. Głosowania odbywają się na podforum Prezydium Ligi i są jawne.
13. Głosowania trwają 3 dni od dnia założenia głosowania.
14. Głosowanie jest ważne, jeśli wzięła w nim udział przynajmniej połowa liczby reprezentantów.

Koordynatorzy Ligi
15. Koordynatorzy Ligi prowadzą Ranking Ogólnopolski
16. Koordynatorów Ligi wybiera i odwołuje Prezydium zwykłą większością głosów.

Rozdział II Ranking Ogólnopolski
17. Rozgrywki Ligi toczą się w systemie sezonowym.
18. Sezon kończy się i rozpoczyna wrześniowym turniejem klasy Master.
19. Nagrody za Ligę przyznawane są po Wrześniowym turnieju Klasy Master na najbliższych Mistrzostwach Polski.
20. Do Rankingu Ogólnopolskiego zaliczane są wszystkie turnieje spełniające wymogi dla turniejów swojej klasy.
21. Do Rankingu nie będą zaliczane turnieje par.
22. Gracze otrzymują liczbę punktów wg. wzoru:
liczba punktów = limit punktów*(liczba osób +1- zajęte miejsce)/(liczba osób)
a. Liczba punktów jest zaokrąglana do najbliższej liczby całkowitej
23. Limit punktów do zdobycia na turnieju wynosi:
a. turniej lokalny – 60
b. turniej Master – 120
24. Do Rankingu liczy się 8 najwyższych wyników punktowych Gracza w sezonie.
a. Najwyżej 3 wyniki punktowe mogą pochodzić z turniejów klasy Master.
b. Najwyżej po 1 wyniku punktowym może pochodzić z turnieju mini lub ligi lokalnej.
25. W przypadku remisowego wyniku Graczy na zakończenie sezonu Ligi wyższe miejsce w Rankingu zajmuje ten z nich, który wziął udział w większej liczbie turniejów.
a. W przypadku utrzymywania się remisu między tymi graczami wyższe miejsce w Rankingu zajmuje ten z nich, który uzyskał najwyższy wynik punktowy na jednym z turniejów.
b. W przypadku dalszego utrzymywania się remisu między tymi graczami wyższe miejsce w Rankingu zajmuje ten z nich, którego średnia punktowa wyników turniejowych zaliczonych do rankingu jest wyższa.

Rozdział III Turnieje
Turnieje Klasy Lokalnej
26. Informacja o turnieju została zamieszczona zgodnie z wytycznymi na 6 dni przed datą turnieju na forum http://www.warmachina.com.pl w dziale „Turnieje”.
27. W turnieju uczestniczy co najmniej 6 Graczy.
28. Pełne wyniki turnieju zostały opublikowane zgodnie z wytycznymi w drugim poście tematu o turnieju.
29. Turnieje lokalne są rozgrywane na zasadach aktualnych dokumentów Steamroller, Masters, Hardcore, Spelldraft. Turnieje lokalne mogą być także rozgrywane na zasadach "Who's the Boss".
30. Turnieje lokalne są rozgrywanena co najmniej 35 punktów

Turnieje Klasy Master

31. Informacja o turnieju została zamieszczona zgodnie z wytycznymi na 30 dni przed datą turnieju na forum http://www.warmachina.com.pl w dziale „Turnieje”.
32. W turnieju uczestniczy co najmniej 12 Graczy.
33. Pełne wyniki turnieju zostały opublikowane zgodnie z wytycznymi w drugim poście tematu o turnieju.
34. Turnieje klasy Master są rozgrywane na zasadach aktualnych dokumentów Steamroller lub Masters na co najmniej 35 punktów.
35. Turniej został ogłoszony na początku sezonu przez Prezydium jako turniej klasy Master
36. Turniej rozgrywany jest przez dwa dni.
37. Na turnieju obowiązuję Hardcore Painting Variant.
38. Turniej jest prowadzony przez niegrającego sędziego.
39. Liczba punktów do Rankingu przypadająca za turniej klasy Master wynosi nie mniej niż 30.

Ligi Lokalne

40. Informacja o dacie rozpoczęcia ligi lokalnej jest zamieszczona tydzień przed datą rozpoczęcia ligi na forum http://www.warmachina.com.pl w dziale „Turnieje”.
41. W lidze lokalnej uczestniczy co najmniej 6 Graczy.
42. Pełne wyniki turnieju zostały opublikowane zgodnie z wytycznymi w drugim poście tematu o turnieju.
43. Datą zakończenia ligi lokalnej jest data podana przez organizatora.

Turnieje Mini
44. Turniejem mini jest turniej klasy lokalnej rozgrywany na zasadach aktualnego Steamrollera na mniej niż 35 punktów.

Rozdział IV
Fundusz Ligowy
45. Środki gromadzone na Funduszu Ligowym są przeznaczone na zakup nagród rozdawanych na zakończenie sezonu Ligi Ogólnopolskiej, promocję Ligi oraz utrzymanie forum warmachina.com.pl
46. Środki są gromadzone za pomocą wpłat dokonywanych na wskazane konto przez członków Prezydium.
47. Członkowie Prezydium zobowiązani są wpłacić 5zł za każdy zorganizowany w reprezentowanym przez siebie ośrodku turniej lokalny, ligę lokalną lub turniej mini zaliczony do Ligi Ogólnopolskiej.
48. Członkowie Prezydium zobowiązani są wpłacić 50zł za każdy turniej klasy Master zorganizowany w reprezentowanym przez siebie ośrodku.
49. Wpłaty dokonywane są za każde 3 miesiące z dołu płatne do 15 dnia kolejnego miesiąca.
50. W razie braku należnej wpłaty Reprezentant traci prawo głosu w Prezydium oraz dostęp do podforum.
51. Decyzje o wydatkach z Funduszu Ligowego podejmuje Prezydium.