Post niedziela, 26 października 2014, 14:13

Regulamin Ligi Sezon 2014/15 (trwają prace)

Regulamin Ligi Ogólnopolskiej Warmachine and Hordes
Sezon 2014/15

Rozdział I Cele i Zasady
1. Liga Ogólnopolska Warmachine and Hordes (dalej: Liga) ma na celu promowanie przyjaznego współzawodnictwa na scenie turniejowej.
2. Za uczestnictwo w turniejach zaliczanych do Ligi gracze otrzymują punkty stosownie do zajętego miejsca.

Rozdział II Organy
3. Prezydium Ligi (dalej: Prezydium) uchwala oraz zmienia Regulamin Ligi Ogólnopolskiej oraz czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu.
4. Koordynatorzy Ligi prowadzą Ranking Ogólnopolski.
4a. Koordynatorów Ligi wybiera i odwołuje Prezydium zwykłą większością głosów.

Rozdział III Prezydium Ligi
5. Kadencja Prezydium rozpoczyna się 2 miesiące przed rozpoczęciem sezonu Ligi i kończy 2 miesiące przed jego zakończeniem.
6. Ośrodek, który w ciągu roku licząc od daty rozpoczęcia kadencji Prezydium zorganizował co najmniej 1 turniej lub ligę lokalną zaliczone do Ligi nominuje reprezentanta do Prezydium.
7. Ośrodek reprezentowany w Prezydium zorganizuje przynajmniej 3 turnieje lub ligi lokalne zgłoszone do Ligi, by utrzymać miejsce w Prezydium.
8. Ośrodki zobowiązane są do nominowania swoich reprezentantów w terminie tygodnia od rozpoczęcia kadencji Prezydium.
9. Nie wyznaczenie reprezentanta w wyznaczonym terminie skutkuje utratą miejsca w Prezydium w tym sezonie Ligowym.
10. Prezydium podejmuje decyzje w uchwałach przyjętych większością głosów.
11. Treść dyskusji Prezydium jest jawna.
12. Przebieg głosowań i wyniki są jawne i dostępne do wglądu dla wszystkich użytkowników Forum po zakończeniu głosowania.

Rozdział IV Przewodniczący Prezydium
13. Przewodniczącego Prezydium wybiera i odwołuje Prezydium zwykłą większością głosów.
14. Przewodniczący Prezydium musi być członkiem Prezydium.
15. Przewodniczący Prezydium przeprowadza głosowania Prezydium oraz publikuje wyniki w odpowiednim dziale.
16. Głosowania odbywają się na wniosek co najmniej 2 członków Prezydium. W razie niedostępności przewodniczącego dowolny członek Prezydium może zainicjować głosowanie.
16. Głosowania odbywają się na jawnym podforum.
17. Głosowania trwają 3 dni od dnia założenia głosowania.
18. Głosowanie jest ważne, jeśli wzięła w nim udział przynajmniej połowa liczby reprezentantów.

Rozdział V Ranking Ogólnopolski
19. Rozgrywki Ligi toczą się w systemie sezonowym. Sezon kończy się i rozpoczyna wrześniowym turniejem klasy Master.
19a. Sezon 2014/15 Sezon Ligi rozpoczął się 14 dni przed Mistrzostwami Polski 2014.
20. Do Rankingu Ogólnopolskiego zaliczane są wszystkie turnieje spełniające wymogi dla turniejów swojej klasy.
a. Do Rankingu nie będą zaliczane turnieje par.
21. Gracze otrzymują liczbę punktów wg. wzoru:
liczba punktów = limit punktów*(liczba osób +1- zajęte miejsce)/(liczba osób)
a. Liczba punktów jest zaokrąglana do najbliższej liczby całkowitej
22. Limit punktów do zdobycia na turnieju wynosi:
a. turniej lokalny – 60
b. turniej Master – 120
23. Do Rankingu liczy się 8 najwyższych wyników punktowych Gracza w sezonie.
a. Najwyżej 3 wyniki punktowe mogą pochodzić z turniejów klasy Master.
b. Najwyżej 1 wynik punktowy może pochodzić z turnieju mini.
24. W przypadku remisowego wyniku Graczy na zakończenie sezonu Ligi wyższe miejsce w Rankingu zajmuje ten z nich, który wziął udział w większej liczbie turniejów.
a. W przypadku utrzymywania się remisu między tymi graczami wyższe miejsce w Rankingu zajmuje ten z nich, który uzyskał najwyższy wynik punktowy na jednym z turniejów.
b. W przypadku dalszego utrzymywania się remisu między tymi graczami wyższe miejsce w Rankingu zajmuje ten z nich, którego średnia punktowa wyników turniejowych zaliczonych do rankingu jest wyższa.

Rozdział VI Turnieje Klasy Lokalnej
25. Informacja o turnieju została zamieszczona zgodnie z wytycznymi na 6 dni przed datą turnieju na forum http://www.warmachina.com.pl w dziale „Turnieje”.
26. W turnieju uczestniczy co najmniej 6 Graczy.
27. Pełne wyniki turnieju zostały opublikowane zgodnie z wytycznymi [link do strony Ligi] w drugim poście tematu o turnieju.
28. Turniej jest rozgrywany na co najmniej 35 punktów.

Rozdział VII Turnieje Klasy Master
29. Informacja o turnieju została zamieszczona zgodnie z wytycznymi wytycznymi na 30 dni przed datą turnieju na forum http://www.warmachina.com.pl w dziale „Turnieje”.
30. W turnieju uczestniczy co najmniej 12 Graczy.
31. Pełne wyniki turnieju zostały opublikowane zgodnie z wytycznymi [link do strony Ligi] w drugim poście tematu o turnieju.
32. Turniej jest rozgrywany na co najmniej 35 punktów.
33. Turniej został ogłoszony na początku sezonu przez Prezydium jako turniej klasy Master
34. Turniej rozgrywany jest przez dwa dni.
35. Turniej odbywa się na zasadach zgodnych z aktualną wersja Steamrollera.
36. Na turnieju obowiązuję Hardcore Painting Variant.
37. Turniej jest prowadzony przez niegrającego sędziego.
38. Liczba punktów do Rankingu przypadająca za turniej klasy Master wynosi nie mniej niż 30.

Rozdział VIII Ligi Lokalne
39. Informacja o dacie rozpoczęcia ligi lokalnej jest zamieszczona tydzień przed datą rozpoczęcia ligi na forum http://www.warmachina.com.pl w dziale „Turnieje”.
40. W lidze lokalnej uczestniczy co najmniej 6 Graczy.
41. Pełne wyniki turnieju zostały opublikowane zgodnie z wytycznymi [link do strony Ligi] w drugim poście tematu o turnieju.
42. Datą zakończenia ligi lokalnej jest data podana przez organizatora.


Rozdział IX Turnieje Mini
43. Turniejem mini jest turniej klasy lokalnej nie spełniający wymogu z punktów 28 niniejszego Regulaminu.

Rozdział X Fundusz Ligowy
44. Środki gromadzone na Funduszu Ligowym są przeznaczone na zakup nagród rozdawanych na zakończenie sezonu Ligi Ogólnopolskiej, promocję Ligi oraz utrzymanie forum warmachina.com.pl
45. Środki są gromadzone za pomocą wpłat dokonywanych na wskazane konto przez członków Prezydium.
46. Członkowie Prezydium zobowiązani są wpłacić 5zł za każdy zorganizowany w reprezentowanym przez siebie ośrodku turniej lokalny, ligę lokalną lub turniej mini zaliczony do Ligi Ogólnopolskiej.
47. Członkowie Prezydium zobowiązani są wpłacić 50zł za każdy turniej klasy Master zorganizowany w reprezentowanym przez siebie ośrodku.
48. Wpłaty dokonywane są za każde 3 miesiące z dołu płatne do 15 dnia kolejnego miesiąca.
49. W razie braku należnej wpłaty Reprezentant traci prawo głosu w Prezydium oraz dostęp do podforum.
50. Decyzje o wydatkach z Funduszu Ligowego podejmuje Prezydium.